قوطی اسپری آلومینیوم ( آئروسل)

 

با توانایی تولید به قطر 35 و 45،

با ظرفیت 65 تا 200 میلی لیتر

با ph های مختلف برای

مصارف و تولیدات مخطلف.