تیوب آلومینیوم

 

با توانایی تولید با قطر 25  و 30

در ارتفاع 145 تا 182